1. Ποιά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές ουσίες μπορώ να χρησιμοποιήσω κατά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων;

Βρείτε την απάντηση στις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2. Ποιά είναι η πυκνότητα των ζώων που επιτρέπονται στο στάβλο, στο χώρο ασκήσεως και στο βοσκότοπο;

Βρείτε την απάντηση στις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

Βρείτε την απάντηση στις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

Βρείτε την απάντηση στις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

Βρείτε την απάντηση στις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

3. Ποιά συστατικά επιτρέπονται στην παρασκευή μεταποιημένων βιολογικών προϊόντων;

Βρείτε την απάντηση στις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

4. Ποιά συστατικά επιτρέπονται στην παρασκευή βιολογικών ζωοτροφών;

Βρείτε την απάντηση στις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

5. Ποιά είναι τα επιτρεπόμενα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των στάβλων, αποθηκών, κτιρίων, σκευών και εξοπλισμού;

Βρείτε την απάντηση εδώ