Με ποιους θα συνεργαστώ κατά την παραγωγή βιολογικών προϊόντων;

1. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και ο μόνος αρμόδιος για την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων.

2. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του φακέλου επιδότησης, για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς.