Τι είναι περίοδος μετατροπής και ποια η διάρκεια της;

Περίοδος μετατροπής είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται να περάσει βάσει του παραπάνω πίνακα ώστε να μπορούν να εκδοθούν τα αντίστοιχα Έγγραφα Πιστοποίησης κατόπιν των επιθεωρήσεων και των λοιπών σχετικών διαδικασιών του Οργανισμού Πράσινος Έλεγχος.

Ο χρόνος μετατροπής αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Συνεργασίας με τον Οργανισμό Πράσινος Έλεγχος.

Για μεταποιημένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που παρασκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 834/07 και 889/08 δεν υπάρχει περίοδος μετατροπής και αυτά χαρακτηρίζονται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι πρώτες ύλες.

Σε περιπτώσεις μικτών μονάδων παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων ο συνολικός χρόνος μετατροπής των προϊόντων σε βιολογικά, τόσο για τα φυτικά όσο και για τα ζωικά, είναι 2 έτη.