Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων;

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
5. ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ