Ως Βιολογικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παράγονται τηρώντας τις απαιτήσεις που θέτει η Ε.Ε. με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/07 και 889/08 και η Εθνική Νομοθεσία με την ΥΑ 2543/09.10.2017. Η παραγωγή τους γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο τα σκευάσματα και τις ουσίες που επιτρέπονται από τις προδιαγραφές και χωρίς τη συμμετοχή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, με μεθόδους που είναι σε αρμονία και συνεργάζονται με τους νόμους της φύσης. Δηλαδή πρόκειται για προϊόντα προδιαγραφών.